வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

52 குரு பெயர்ந்தாலென்ன?தாளம் : ஆதி ராகம் : சாவேரி

குரு பெயர்ந்தாலென்ன? சனி பெயர்ந்தாலென்ன?
கருவிலேயே அனைத்தும் முடிவானபின்னே
... குரு

வருவது வரட்டுமே; போவது போகட்டுமே;
தருவதும் பறிப்பதும் அதன் செயலான பின்னே
... குரு

வாங்கிவிடும் மூச்சும் அதனருளாலே
தூங்கி நாம் விழிப்பதும் அது நினைத்தாலே
பாங்குடன் கோள்களை தாங்கி நிற்பததுவே
ஓங்காரமதில் ஒடுங்க தருணம் இதுவே!
... குரு

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்