வியாழன், 5 நவம்பர், 2009

4 ஆவதொன்றுமில்லை அறி மனமே
தாளம் : ஆதி ராகம் : பேஹாக்

ஆவதொன்றுமில்லை அறி மனமே அதனால்
சாவது பற்றிய சஞ்சலம் ஏன் தினமே? நம்மால்
... ஆவ

நோவது பிறரை வீண் செயலாகும்
போவதும் வருவதும் (உறவுகள் உடமைகள்)
அது நினைத்தாலே ஆகும் நம்மால்
... ஆவ

சாத்திரமேதும் சத்தியமாய் தெரியவேண்டாம்
தோத்திரமேதும் துளியும் செபிக்க வேண்டாம்
சூத்திரதாரி அதுவே சகலமென சரணடைவோம்
பாத்திரம் உணர்ந்து (நமக்களிக்கப்பட்ட)
பாடியாடி முடிப்போம்.
... ஆவ

இந்தப் பாடலை உங்கள் கணினிக்கு தரவிறக்க (டவுன் லோடு செய்ய)இங்கே சொடுக்குங்கள்